Seneste nyt

Metoden til at genetablere Khilafah

Den islamiske ideologi er kommet med en omfattende behandling til alle livets aspekter, og har ikke efterladt noget problem uden en løsning. De fleste Ayaat i Qur’anen er kommet på en kortfattet måde, og Allahs Sendebud (saw) har uddybet dem og fremlagt metoden for deres implementering.

Enhver shariamæssig regel, der repræsenterer en idé, skal have en metode, der viser måden hvorpå den skal udføres. For at opnå Allahs (swt) Tilfredshed, så er det afgørende, at vi tager metoden fra Islam, for Allah (swt) siger:

”Tag imod alt det, Sendebudet er kommet med og afhold jer fra alt det, han har forbudt jer.”

[Al-Hashr 59:7]

Og når vi ønsker at implementere enhver shariamæssig regel, så er vi forpligtet til at referere til Allahs Sendebud (saw), for at anerkende metoden for dens udførsel. Dette er fordi, at det er Allahs Sendebud (saw), som gennem sine handlinger, viste os måden hvorpå de regler, Allah (swt) har nedfældet, skal udføres, og fordi Allah (swt) har forpligtet os til at referere til Sendebudet (saw) i denne sammenhæng.

Metoden for at oprette den islamiske stat, skal derfor findes gennem Allahs Sendebuds (saw) Sunnah, som inkluderer alle hans udtalelser, handlinger og stiltiende accept.

Ved at gennemgå Sendebudets (saw) Sunnah så opdager man, at han (saw) fulgte en bestemt vej, lige siden Allah (swt) sendte ham med Islams budskab, indtil han oprettede den islamiske stat, der eksisterede i mere end tretten århundreder som verdenslederen.

Her er en kort redegørelse for de skridt, som Allahs Sendebud saw) tog, så vi kan efterligne dem mens vi beder Allah (swt) om at give os succes med at etablere den islamiske stat, som vil være grundlaget for vores Nahdah (oprejsning) og ’Izzah (mægtighed) i dette liv og i Akhirah (det Hinsides).

Ved at studere Sendebudets (saw) metode for at etablere staten, kan vi se, at han (saw) gennemgik tre tydelige perioder:

Første periode:

Denne periode begyndte, så snart Qur’anen begyndte at blive åbenbaret til Allahs Sendebud (saw), og så snart han fik (saw) ordren om at begynde at bære kaldet til Islam, og arbejde henimod etableringen af den islamiske stat, som bringer Islam til livets praktiske arena.

Allah siger:

”Rejs dig, så du kan advare (folk)!” 

[Al-Muddaththir 74:2]

Og Sendebudets Da’wah var i denne periode karakteriseret med en individuel indfaldsvinkel. Det blev bemærket, at Allahs Sendebud (saw) især plejede kontakte bekendte, venner og folk generelt, som var tæt på ham. Det blev også bemærket, at han (saw) plejede at lægge vægt på den islamiske ’Aqidah. Og Allahs Sendebud (saw) plejede at forklare korruptionen ved de herskende Kufr doktriner for enhver, der erkendte ham og forklare, med rationelle beviser og Qur’anen, det trivielle i at tilbede idoler. Han (swt) plejede også at bringe gode nyheder til de Troende om Paradiset og advare dem om Helvedet. Dette fortsatte i tre år, hvor en gruppe på omkring 40 personer, erkendte Sendebudets (saw) Da’wah. Det blev berettet, at de plejede at mødes i Al-Arqams hus, hvor Allahs Sendebud (saw) plejede at kultivere dem med Islam, og udvikle deres mentalitet og psyke, indtil han forvandlede dem til islamiske personligheder, som levede for Islam og nægtede at leve under andet end Islams skygge.

Den individuelle Da’wah, kultiveringen, forberedelsen og formningen af dem, der erkendte ham (saw), fortsatte, indtil Allah beordrede Sendebudet (saw) til at udføre et sæt af nye handlinger, udover de handlinger, han (saw) allerede havde påtaget sig ihærdigt. Altså begyndte overgangen til en ny periode.

Den anden periode:

Denne periode begyndte, da Allah beordrede Sendebudet (saw) til at adressere hele samfundet med sin Da’wah, ikke på en individuel måde, men på en kollektiv måde og fremvise sin gruppe for folket. Dette skete tre år efter, han (saw) var blevet sendt med Islams budskab.

Allah siger:

”Og advar dine nærmeste slægtninge, og sænk din ’vinge’ over dem, der følger dig af de Troende.” 

[Al-Shu’ara 26:214-215]

Allah (swt) siger også:

”Og sig: ”Jeg er den der advarer åbent, uden uklarhed.” 

[Al-Hijr 15:89]

Og Han (swt) sagde:

”Så fremsæt åbent, hvad du er blevet beordret til, og vend dig bort fra idoltilbederne.”

[Al-Hijr 15:89]

Så snart disse Ayaat blev nedsendt til Sendebudet (saw), indledte han perioden med vekselvirkning og hård konfrontation med samfundet. Og i en bog af ’Abdus-Salam Muhammad Harun, som har titlen, ”En Raffinering af Ibn Hishams Seerah” (The Refinement of the Sirah of Ibn Hisham), så nævner forfatteren følgende på side 112: ”Da Allahs Sendebud (saw) indledte kaldet til Islam til sit folk, som han var blevet beordret til af Allah , så afviste de ham ikke; og de reagerede heller ikke på hans initiativ, indtil han nævnte deres idoler og forklejnede dem. Og da han gjorde det, så fandt de det meget smertefuldt og ulykkeligt, så derfor bebrejdede de ham, og blev enige om at modsige og støde ham bort.”

I denne periode fortsatte den intellektuelle kamp, som var en kamp imellem Islams tanker og Kufrs tanker. Den politiske kamp fortsatte også. Sendebudet (saw) afslørede den korruption og de forbrydelser som blev begået af lederne i Quraysh. Allahs Sendebud (saw) plejede at kritisere tilbedelsen af idoler, som hverken kunne bringe godt eller ondt, mens han (saw) reciterede Allahs Tale:

”I (vantro), og hvad I tilbeder foruden Allah, er ikke andet end Helvedets brændsel.”

[Al-Anbiya 21:98]

Quraysh begyndte at skade Sendebudet (saw) og hans ledsagere, især dem der ikke havde nogen beskyttelse iblandt dem, såsom Yassir familien, Bilal og andre. Torturen var intens og vedvarende, og muslimerne ofrede sig enormt, og mange blev martyrer for Islams sag. Quraysh forblev stædige og holdt fast i deres Kufr. Samfundet og Quraysh blev forstenet og ubevægeligt, og Sendebudets (saw) ord blev ubemærket. Men da tingene blev værre for muslimerne og trængslerne intensiveredes, så begyndte Sendebudet (saw) at kigge efter en mere gunstig jord til sin Da’wah og folk, der ville beskytte hans Da’wah og medlemmerne af gruppen af muslimer, og støtte hans Deen. Dette blev kendt som søgen efter beskyttelse og Nusrah. Sendebudet (saw) forsøgte at søge Nusrah adskillige gange, men han (saw) fejlede i sine forsøg. Han (saw) plejede at blive hilst med den værste hilsen og frastødt på den strengeste måde. Ingen stamme accepterede at støtte ham (saw), udover ’Amir bin Sa’sa’ stammen, som fremsatte, at de skulle arve styret efter hans (saw) død. Sendebudet (saw) svarede ved at sige, at sagen ligger i Allahs (swt) hænder, som placerer det, hvor Han (swt) vil. Dette fortsatte et stykke tid, indtil Allah (swt)banede vejen for Sit Sendebud (sw), via en gruppe fra stammerne Al-Aws og Al-Khazraj, som gav ham det første løfte ved Al-’Aqabah, som blev kendt som kvindernes løfte (Bay’ah). I denne Bay’ah gav gruppen fra Al-Aws og Al-Khazraj – de var tolv personer – Sendebudet (saw) deres løfte om, at de ikke ville sidestille noget med Allah (swt) og at de ikke ville begå hor eller stjæle og lignende. Derefter sendte Sendebudet (saw) Mus’ab bin Umayr (ra) sammen med den gruppe til Yathrib (Al-Madinah), der skulle kultivere dem med Islam, og kalde folk til den. Sa’d bin Mu’adh (ra) og As’ad bin Zurarah (ra) besvarede hans kald positivt og Islam spredte sig i Madinah. Derefter fandt det andet løfte ved Al-’Aqabah sted og det blev kendt som krigsløftet, idet gruppen fra Al-Aws og Al-Khazraj – der nu var på 73 mænd og 2 kvinder – gav Sendebudet (saw) et løfte om, at bekæmpe alle folk, og de lovede at beskytte ham (saw), hvis han ville emigrere til dem i Madinah.

Den tredje periode:

Denne periode startede med Sendebudets (saw) emigrering til Madinah, hvor han etablerede den islamiske stats hovedstad, som kæmpede kampe og nedfældede fundamenterne for den mægtigste stat, som har sit udspring fra den mægtigste Deen i historien.

Dette er den vej, som Sendebudet (saw) fulgte med sine tre tydelige perioder fordi han begyndte at kalde til ideologien, som blev åbenbaret til ham af Allah via englen Jibreel, indtil han fik succes, med hjælp fra Allah , med at oprette den islamiske stat, som implementerede Islam i Madinah og bar den via Jihad til resten af den arabiske halvø og dernæst til resten af verden.

Derfor skal muslimer arbejde hen imod oprettelsen af den islamiske stat for at genoprejse den islamiske Ummah ifølge samme metode, som Allahs Sendebud (saw) fulgte. Dette opnås gennem et studie af hans (saw) Seerah, og gennem opfattelsen af de shariamæssige regler, som er opstillet i Qur’anen og Sunnah, på en bevidst og præcis måde, så de kan tilegne sig den korrekte bevidsthed, som vil føre til det udbytterige arbejde, som vil opnå Allahs tilfredshed og medføre muslimernes oprejsning.

Se også

Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde

Abu Hanifa(rah) havde en stærk holdning om nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde …