Seneste nyt

Forvrængning af jihad

Profeten (saaws) sagde: “Islams knuder vil blive løst én efter én, indtil de alle er løst. Den første, som vil blive løst er styret (hukm), og den sidste er salah.“ (Imam Ahmad).

Vesten har ført en massiv kampagne mod Islam og de islamiske tanker og begreber. Et af de koncepter, som er blevet angrebet hårdest, er jihad-konceptet. Vesten forsøger sammen med dens agenter blandt de muslimske regenter og “retslærde“ at ødelægge muslimernes forståelse af jihad ved kun at fokusere på ordets sproglige betydning og ikke den terminologiske, som er kamp eller krigsførelse (qitaal) fi-sabeel-illah. Denne artikel vil uddybe den sproglige såvel som den terminologiske betydning af ordet jihad og i konklusionen fastlægge, hvilken af de to Islam prioriterer højst.

Ifølge Lisan Al-Arab og Al-Qamus Al-Muhit (mest anerkendte arabiske ordbøger) så stammer ordet jihad fra ordet jahada, som vil sige ’at anstrenge sig’, ’at gøre en indsats’. Quranen beskriver jihads sproglige betydning. Allah (swt) siger: 

Og adlyd ikke de vantro, men kæmp en mægtig kamp (jihad) med denne (Quran) mod dem“ 

[OQM al-Furqan 25:52]


Ifølge Sendebudets (saaws) Sunnah, så siger Profeten (saaws): “Den bedste jihad er et sandt ord foran en tyrannisk regent.“ (Imam Ahmad, Imam Abu Dawud og Imam al-Nisa’i). Det vil altså sige, at jihads sproglige betydning ifølge Quran, Sunnah og de kendte arabiske ordbøger er ’at anstrenge sig’.

Men jihad bruges også i Quranen og Sunnah’en i sammenhæng med krig.

Drag afsted enkeltvis og i gruppevis og føre jihad med jeres ejendomme og liv for Allahs skyld

[OQM al-Tauba 9:41]


Og Han (swt) siger:

Sig: ’Hvis jeres fædre og jeres sønner og jeres brødre og jeres hustruer og jeres slægtninge og jeres ejendom, som I har erhveret jer, og den handel, hvis stagnation I frygter, og de boliger, som I holder af – er jer kærere end Allah og Hans Sendebud, eller jihad (kampen) for Hans skyld, så vent, indtil Allah bringer Sin befaling (til udførelse): og Allah retleder ikke det oprørske folk.

[OQM al-Tauba 9:24]


Abdullah bin Mas’ud berettede: Jeg spurgte Allahs Sendebud (saaws): “O Allahs Sendebud! Hvad er den bedste handling? Han (saaws) svarede: ‘At udføre salah (bønnen) til tiden.‘ Jeg spurgte: Hvad er det næste i godhed? Han (saaws) svarede: ‘At være god og pligtopfyldende mod sine forældre.‘ Jeg spurgte igen: Hvad er det næste i godhed? Han (saaws) svarede: ‘At deltage i jihad for Allahs skyld. [Bukhari, bind 4, Hadith nr. 41]

Ibn ‘Umar berettede: Allahs Sendebud sagde: “Jeg er blevet beordret (af Allah) til at bekæmpe folk, indtil de bevidner, at der ikke er nogen ilah, der er tilbedelse værdig foruden Allah, og at Muhammad er Hans Sendebud, og udfører salah og betaler zakah; hvis de gør dette, så beskytter de deres liv og ejendom, og deres regnskab er hos Allah.“ [Bukhari, bind 1, Hadith nr. 24]

Efter disse ayat og ahadith bliver det klart, at Islam også har givet jihad en terminologisk betydning: kamp eller qitaal for Allahs (swt) skyld. 

Konklusion

Det skal være klart, at muslimens anstrengelse for at opbygge sin islamiske personlighed, således at han/hun forholder sig til Islam og beskytter sig mod helvedet, er en pligt. Islam har gjort jihad til en af sine søjler, sammen med salah, faste og hajj. 

Angående Islams prioritering af jihad, så siger Allah (swt):

Holder I det at give drikke til pilgrimmene og det at vedligeholde den Hellige Moské for lig med den, der har iman på Allah og den Yderste Dag og fører jihad (kamp) for Allahs skyld? De er ikke lige hos Allah; og Allah retleder ikke de uretfærdige folk. De, som har iman og udvandrer (fra deres hjem) og fører jihad for Allahs skyld med deres ejendele og deres liv, har den højetse rang hos Allah. Og disse er dem, som vil sejre.

[OQM al-Tauba 9:19-20]


Årsagen til denne ayahs (vers) åbenbaring var, at nogle muslimer diskuterede, hvad der var bedst. Den ene sagde, at han ville bruge al sin tid på at sørge for al-hujjaj (pilgrimsrejsende). Den anden sagde, at han ville bruge al sin tid på at passe den Hellige Moské i Makkah (Al-Ka‘bah). Den tredje ville bruge sit liv på at udføre jihad for Allahs skyld. Så åbenbarede Allah (swt) denne ayah for dermed at erklære jihads (i terminologisk forstand) rang ifølge Islam. Følgende skal understreges:

1.   Enhver muslim er forpligtet til at følge Allahs påbud og forbud. Enhver har forpligtelser med hensyn til sig selv, i sit forhold til andre og i sit forhold til Allah (swt).

2.   Islam anvender ordet jihad i sammenhæng med kamp (qitaal). Dette kan tydeligt ses i mange Quran-vers og ahadith (ovennævnte var blot et beskedent udpluk).

3.   Profeten fortalte, at den, der udfører jihad, er en som kæmper for, at Allahs ord – Islam -skal blive suverænt.

4.   Islams udenrigspolitik består af dawah og jihad. Efter først at have kaldt et andet land intellektuelt til Islam, hvor landet har nægtet at tage imod Islam eller underligge sig det islamiske system, så udføres jihad for at nedlægge den militære hindring for Islams udbredelse og implementering.

Vi muslimer er forpligtet til at studere Islam og realiteten grundigt og oplyst, således at vi kan afsløre Vestens planer imod os. Deres formål er kun at føre os til kufr. Ved at ødelægge de islamiske koncepter og fordreje dem vil Vesten fortsat være i stand til at herske over os. Men alhamdulillah (takket være Allah), så er der stadig mange i denne beærede ummah, som er vågne, og som kan gennemskue kuffars fjendske planer. Han (swt) siger:

De, som er vantro giver ud af deres ejendom for at vildlede (folk) fra Allahs Vej. Og de vil fortsætte med at give ud, men de vil blive (en kilde til) beklagelse for dem, og så vil de blive overvundet. Og de, som er vantro, skal samles til helvede.

[MOQ al-Anfal 8:36]


Se også

Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde

Abu Hanifa(rah) havde en stærk holdning om nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde …