Seneste nyt

Profetens formål med da’wah i Mekkah

Det egentlige formål med Profetens (صلى الله عليه وسلم) Da’wah i Mekka fortsætter med at skabe spekulation og forvirring iblandt nogle Muslimer. Mange individer og bevægelser tror, at Profeten (صلى الله عليه وسلم) ikke søgte etableringen af Staten, men at det bare skete; og at Staten blev etableret uden at der specifikt blev arbejdet for det. Derfor påstår de, at det eneste vi skal gøre er, at give Da’wah og den Islamiske Stat vil komme naturligt, uden at der kaldes til eller arbejdes for den. Derudover siger de, at Staten er lovet og ikke påkrævet, hvilket betyder at, siden Allah har lovet os den, så behøver vi ikke at have den på vores dagsorden. Som bevis, henviser de til hvad Allah sagde i Surat an-Noor, Ayah nr. 55:

”Allah har lovet dem iblandt jer, som har Iman, og udfører retskafne handlinger,  at Han sandelig vil lade dem arve jorden…” 

[Nur 24:55]


De siger, at denne Ayah er tydelig i sin udtalelse om, at dette er et løfte, således at Staten vil blive etableret, når Allah (سبحانه و تعالى) har bestemt det, så der er ingen grund til at arbejde for den. For at undersøge denne sag, så skal vi først forstå formålet med Da’wah og gå tilbage til Profetens (صلى الله عليه وسلمSeerah, for at finde ud af hvad han arbejdede for.

Formålet med Da’wah

En studering af de Ayaat, som blev åbenbaret i Mekka, fra de første dage med Da’wah, giver os et klart billede af, at Profetens (صلى الله عليه وسلم) formål var at etablere Islam. Dette er klart i mange Ayaat…:

”Men dette er intet andet end et budskab til alle verdnerne.”  

[Qalam 68:52]


”Vi har åbenbaret til dig en bog, som vil skænke dig ære, vil I da ikke forstå?”

 [Anbiyya 21:10]


”Det er Ham, som har sendt Sit Sendebud med Retledningen og Sandhedens Deen, således at den vil sejre over alle Deens, selvom afgudsdyrkerne måtte hade (det).”

[Saff 61:9]


”… og I skal sandelig få sandheden om alt at vide, efter et stykke tid.”

[Saad 38:88]

Disse Ayaat er klare og tydelige i deres betydning. Så hvordan kan Islam være en Påminder, og en Barmhjertighed til hele menneskeheden? Hvordan kan Islam være sejrrig og ophøjet? Hvilke nyheder er det Ayah 88 i Surah nr. 38 fortæller om? Derudover siger Allah i de følgende Surah’er (Kapitler) som blev åbenbaret i Mekka:

”… og til Ham er lovgivningen, og til ham skal i alle vende tilbage.”

[Qasas 28:70]


”… styret er hos Allah, den Aller Højere, Aller Større!”

[Ghafeer 40:12]


”… styret hviler udelukkende hos Allah: Han erklærer Sandheden, og Han er den bedste af dommere.” 

[Anaam 6:57]


”Hukm” (lovgivning) betyder her suverænitet. Så hvordan kan man sige, at Islam har suveræniteten, alt imens samfundet bliver styret af menneskeskabt lovgivning? Allah (سبحانه و تعالى) siger:

”… Sandelig, Hans er skabelsen og styret ophøjet. Allah er, Plejeren og Opholderen af verden.” 

[A’raf 7:54]


Ordet ”Amr” refererer her til suverænitet. Igen, hvordan kunne suveræniteten være Hans uden autoriteten, som implementerer lovene, fastsat af den Suveræne? Derudover er det meget klart, at Profeten (صلى الله عليه وسلم) kaldte til ”laa ilaaha ill Allah”. Araberne forstod hvad dette betød. ”Ingen anden fortjener at blive tilbedt end Ham” betyder, at samfundet ikke kan referere til nogen eller andet end Ham (سبحانه و تعالى). Hvordan kunne det ske, hvis samfundet beholdt det daværende system, værdier og love, baseret på et menneskeskabt system? Husk på, at et samfund ikke kan indeholde to suveræniteter. De ovenstående Ayat blandt mange andre, gør det klart, at Da’wah ikke var en teoretisk Da’wah. Det var ikke kun en Da’wah til omvendelse af individer til Islam, mens livet, som individer og et samfund blev varetaget af love, som var baseret på en anden suverænitet end Allahs (سبحانه و تعالى).

Studering af Seerah

Gennem nøje og udvidet undersøgelse af Da’wah før Hijrah, peger beviserne overvældende hen imod det faktum at Profeten (صلى الله عليه وسلم) arbejdede for at etablere Islam som en politisk entitet, som skulle besidde autoriteten til at styre og varetage samfundets forhold og affærer, ifølge Islam. Allah (سبحانه و تعالى) åbenbarede Islam til Muhammad (صلى الله عليه وسلم), ikke kun som en samling ritualer eller en samling generelle tvetydige principper, som skulle agere som lappeløsning på få samfundsproblemer. Tværtimod, den kom som en dynamisk ide, der kaldte til udslettelse af alle eksisterende systemer og ideer, og desuden en hertil følgende restrukturering af samfundet baseret på ‘laa ilaaha ill Allah’. Når man accepterer Islam, ved at anerkende Allah (سبحانه و تعالى), som den eneste Skaber og Lovgiver, så forlader man dermed alle andre ideer og tilknytninger, og erstatter dem med andre, som Allah (سبحانه و تعالى) har dikteret. Materialiseringen af denne nyopståede opfattelse, manifesterer sig i individets accept af den Islamiske ‘Aqeedah, som den kulturelle kilde han adopterer, drivkraften til hans intellekt og følelser, og den standard, som dikterer alle aspekterne i hans liv. På samme måde, så kom Islam for at forme samfundet, med et krav om, at samfundet forlader sine systemer og normer, og restrukturerer sig ifølge den Islamiske ‘Aqeedah, og de systemer, som udspringer derfra. De følgende hændelser beviser det:

Profeten (صلى الله عليه وسلم) blev ved med at arbejde i Mekka i ti år. Men efter det, så gik han til Ta’ef for at søge materiel støtte til hans Da’wah; spørgsmålet der så stilles er: Støtte til hvad? Profeten (صلى الله عليه وسلم) angreb idoltilbedelse, som var et omfattende system. Angrebet var ikke rettet imod stenfigurerne, men snarere imod hele systemet. Hvorfor? Profeten (صلى الله عليه وسلم) behandlede forholdene i samfundet – økonomisk såsom at snyde med vægtskålen; socialt såsom at begå Zina – for at påpege, at Islam har en løsning til alle problemer. Qur’anen angreb, at folk blindt fulgte deres ledere, for derved at give tanken om Islam dominans. Da Profeten (صلى الله عليه وسلم) talte med Banu Amer stammen, så spurgte de om de kunne få autoriteten efter ham. Det afviste han. Hvordan forstod Banu Amer dette? Hvis de misforstod profeten (صلى الله عليه وسلم), så havde han rettet dem, men i stedet, så afslog han deres forespørgsel, hvilket indikerer, at han bidrog deres forståelse. Den anden Bay’ah ved al-‘Aqabah, hvor Profeten (صلى الله عليه وسلم) fik lydighedsløfte fra de indflydelsesrige i Medinah, til at beskytte ham, mens han implementerede Islam over dem. Dette viser meget klart, hvad hans formål var.

Hvis vi sætter det hele sammen, så står billedet skarpt. Profeten (صلى الله عليه وسلم) fulgte specifikke trin, som i sidste ende førte til etableringen af Staten. Gav han ikke Da’wah til individer, så de kunne blive Muslimer, og uddannede dem i Dar al-Arqam? Bar de ikke kaldet sammen med ham bagefter? Angreb han (صلى الله عليه وسلم) da ikke samfundets religioner, traditioner, love og lederskab? Tilbød han dem ikke ”Ét ord, hvis I siger det, så vil I dominere Araberne, og ikke-araberne vil underkaste sig”? Ved deres afvisning, gik han (صلى الله عليه وسلم) så ikke til lederne af andre stammer, som Banu Amer, Bani Sheeban og Kalb, blandt andre, kaldte dem til Islam og tilbød dem hans lederskab?

Nu er spørgsmålet så, vidste Profeten (صلى الله عليه وسلم) noget om det her, helt fra starten af Da’wah, eller ej? Ingen Muslim vover at spørge, om Allah (سبحانه و تعالى), som sendte Profeten (صلى الله عليه وسلم), vidste dette eller ej. Man kan uden tvivl understrege, at Profeten vidste til det her, på grund af det følgende: Profeten (صلى الله عليه وسلم) var ikke en robot. Tværtimod så modtog han åbenbaring. Ved at sige at Profeten (صلى الله عليه وسلم) ikke kendte til det her, så betyder det at han (صلى الله عليه وسلم) ikke forstod alle de ovennævnte Ayaat, ej heller forstod han betydningen af laa ilaaha ill Allah. Man kunne dermed også sige at han ikke forstod formålet med Ta’ef rejsen eller Banu Amer rejsen, eller den første og den anden Bay’ah! Profeten (صلى الله عليه وسلم) arbejdede ikke tilfældigt. Allah (سبحانه و تعالى) siger:

”Når der kommer til dem et tegn (fra Allah), så siger de: ”Vi vil ikke have Imaan, før vi modtager et (præcist) tegn, som dem modtaget af Allahs Sendebude.” Allah ved bedre, hvor hans mission skal placeres. Snart vil de ondskabsfulde blive fyldt med ydmygelse foran Allah, og få en streng tugtelse, for alle deres intriger (handlinger).” 

[MOQ An’aam 6:124]


Det er Allah (سبحانه و تعالى) som valgte, og informerede Profeten (صلى الله عليه وسلم) med Hans Budskab. Så man bør ikke turde sige, at Allah (سبحانه و تعالى) tillod, at Profeten arbejdede tilfældigt eller vilkårligt. Eller agerede uden virkelig at forstå formålet med Da’wah. Profetens (صلى الله عليه وسلم) formål med Da’wah skal være vores nu.

Se også

Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde

Abu Hanifa(rah) havde en stærk holdning om nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde …