Seneste nyt

Uddannelsessystemet – hvad sker der med vores børn?

Alle forældre bekymrer sig om deres børns fremtid. Vi har en vision om, at vores afkom vil opnå succes i livet, og at de vil besidde de egenskaber, der kendetegner et godt menneske. Vi håber, at de sideløbende med succes i deres karriere, vil være pligtopfyldende, lydige og taknemmelige overfor deres forældre.

Derfor er vi særdeles opmærksomme på deres skolegang og indstilling til skolen. Udover dette sørger vi for, at de efter skolen tager til undervisning i moskéen. Vi gør alt dette fordi vi naturligvis føler, at vores børns uddannelse er af afgørende betydning.

På trods af vores bekymringer og bestræbelser ser vi at flere og flere af vores unge slet ikke lever op til vores forventninger. Den livsstil som mange har adopteret er gennemsyret af dårlig opførsel, respektløshed og egoisme. De har deres egne regler i livet, uden omtanke for andre. Hvorledes er dette gået til?

Lad os undersøge præcist, hvad det er jeres børn bliver udsat for i uislamiske uddannelsesinstitutioner. Tænk på dit muslimske barns liv på en vestlig-orienteret skole. Du sætter dit barn af, i en følelse af tilfredshed over, at de er ved at indtræde et trygt og sikkert miljø. Er din formodning korrekt? Ved vi virkelig, hvad der sker med vores børn når først døren til klasseværelset bliver smækket i? 

Måske er den første undervisningstime geografi. Dit barn hører om de forskellige lande : dets ressourcer, betydning, folkeslag og kultur, sprog, nationalflag osv. Mange af disse lande vil uundgåeligt være muslimske. Det hele virker harmløst indtil man opfatter, at Islam ikke anser disse lande som legitime. Islam betragter muslimerne som én nation, ikke adskilt af diverse ”nationaliteter”, som for i øvrigt er blevet udformet for, at opsplitte muslimerne.

Og hold fast ved Allahs reb (Islam) allesammen, og lad jer ikke adsplittes.” 

(OQM. aal-Imran:103)


Dit barn vil udvikle en identitet, som ikke er islamisk – f.eks. en asiatisk, arabisk eller afrikansk identitet, eller en tyrkisk, pakistansk eller marokkansk, i stedet for en ren islamisk identitet. 

Måske er naturvidenskab den næste lektion. Du forventer, at dit barn vil opnå en god forståelse af naturvidenskaben, og at dette vil være med til at fremme hans/hendes fremtidige karriere. Men det er let at glemme, at mange af de idéer man i dette fag bliver undervist i, direkte er modstridende med den islamiske aqeedah (livsanskuelse).

Mange teorier, hypoteser og spekulationer, som ikke bygger på absolutte beviser og som er genstand for uenighed blandt eksperter bliver alligevel belært dit barn, som om det hele er ubenægtelig fakta:

Evolutionsteorien påstår, at mennesker udviklede sig fra aber. Princippet om at energi ikke forsvinder, men blot ændrer form (transformerer sig), fastlægger at energi er evigt (kan ikke tilintetgøres eller skabes, blot transformeres).

Mennesker er sat i samme kategori som dyr (forskellen ligger ifølge dem blot i, at vi er mere avancerede). Holdninger i den vestlige ”videnskab” truer overbevisningen om Skaberens stilling og eksistens. Hvilke af disse falske og grundløse idéer bliver dit barn belært i dag? Hvordan vil disse idéer påvirke dit barns overbevisning om Allahs eksistens?

Hvad med dit barns historietime? Det der undervises i er udelukkende vestens udlægning af historien, dens krige, politiske udvikling, bedrifter, opdagelser og opfindelser osv. Islams historie bliver slet ikke taget i betragtning og tillægges således ingen værdi. Dens hæder og pragt bliver skildret som en periode af verdenshistorien, der for længst er forbi. Endvidere bliver Islam fremstillet som en religion, der tvinger og undertrykker de uskyldige. Dit barn vil lære mere om romerne end om muslimerne. Det vil lære mere om de krige og kampe, som blev udkæmpet for kapitalismens overlevelse og udspredelse end om Profetens biografi, om shabah og om muslimernes opblomstrende historie og kultur.

Hvad med idrætstimen? Islam forpligter muslimer, at iføre sig en bestemt klædedragt der udviser ærbarhed.

Dit barn kan få besked på, at påklæde sig på en måde, der ikke dækker dem tilstrækkelig ifølge Islam. Er I klar over, at skolernes baderum er offentlige, hvor børn og unge er fuldstændige nøgne?

I dit barns religionstime er Islam sammenlignet med andre religioner som kristendom, jødedom, Hinduisme, osv. Unikheden ved den islamiske livsanskuelse fremstilles næppe; tværtimod…
Selv det at betegne Islam som en religion er ikke korrekt, idet Islam i realiteten er en fuldkommen levemåde og et komplet livssystem, som dækker alle aspekter af livet, lige fra individuelle anliggender til varetagelsen af statens affærer.

Elendigheden stopper ikke i klasseværelset. Imellem timerne bruger dit barn det meste af sin tid i skolegården eller i fælleslokaler, hvor børn diskuterer de nyeste popstjerner, film, skuespillere og fodboldspillere til sådan en grad, at denne idolisering fører til efterligning af dem. Det er ikke længere Muhammad (saaws) eller Sahaba (ra) der er idealerne, men derimod er de erstattede af folk som Britney Spears, Eminem, Tom Cruise osv.

Selv i kantinerne (i mange tilfælde), opfylder maden, der er forberedt, ikke de islamiske krav.

Måske overvejer du en muslimsk skole for dine børn? Vil det løse dine problemer? Vil dit barn være garanteret en beskyttelse mod denne elendighed? Desværre er alle skoler ved lov tvunget til, at undervise i statens pensum. De fleste af de ovenstående katastrofer vil derfor også gøre sig gældende på en såkaldt ”muslimsk” skole.

Derudover, er undervisningen ikke blot begrænset til skolen. Samfundet i sig selv spiller en afgørende rolle i undervisningen og opdragelsen af dit barn. Man kan se på det som en større skole; i stedet for at bruge tavler, lærere og klasseværelser, så benytter samfundet sig af fjernsyn, radio, reklamer, ungdomsblade, for at undervise dit barn i kufr. Dit barn bliver i stigende grad fremmedgjort i forhold til dig og Islam. Han/hun bliver efterhånden vant til det uislamiske.


Uddannelse under det islamiske system

Hvorledes vil den islamiske stat være anderledes angående uddannelsen af dit barn. Vil dit barn lære at kende sin Deen uden nogen former for fordærvelse?

Først og fremmest vil dit barns uddannelse være gratis, da det er statens pligt, at sørge for gratis uddannelse på folkeskole- og gymnasie-niveau for alle. Enhver af statens indbyggere skal forsynes med det nødvendige uddannelsesforløb der skal til for, at kunne  klare sig i livets kampbane. Der vil eksistere et islamisk pensum, med det formål at opbygge en islamisk mentalitet og tilbøjeligheder hos dit barn. Dermed vil det ikke blot være dit barns handlinger, der vil være i overensstemmelse med Islam, men også dets lyst (tilbøjelighederne). De vil, som et resultat af undervisningen, forstå målestokken: halal og haram, og leve ifølge den med entusiasme.

Lad os overveje et scenario, som det ovenstående. Dit barn ankommer til en skole i den islamiske stat, og begynder dagen med at hilse på sine klassekammerater og lærer med den islamiske hilsen. Dit barn påbegynder første time, som måske er naturvidenskab. Det kunne være et udvalg af eksperimental eller absolut videnskab. Undervisningen vil foregå med den islamiske Aqeedah som fundament og vejleder.

Du vil som forælder, kunne være sikker på at korrupte og falske idéer som evolutionsteorien, ikke belæres børnene og mennesker vil ikke blive anset som avancerede dyr. Der vil heller ikke undervises  i Big Bang-teorien (disse vil senere på universitetsniveau blive studeret sammen   med nedlæggelsen af disse idéer) eller andre falske teorier.

Dette er da Allah, jeres sande Herre. Hvad er der da efter sandheden andet end vildfarelse?

(OQM. Yunus:32)


Hvor man i vesten ser på videnskaben, som en direkte modsætning til troen på Gud, så vil videnskaben i den islamiske stat harmonere med de rationelle beviser, der bekræfter eksistensen af Allah (swt) . Dit barn vil komme hjem og forklare, at han/hun har lært om vandcirkulationen: hvordan Allah (swt) får vandet til at stige som damp fra havet ved fordampning og blive til skyer, derefter får Allah (swt) disse skyer til at afgive regn, og Allah (swt) får regnvandet til at samle sig og vende tilbage til havet for blot at påbegynde den selvsamme cyklus. Intet af det der bliver undervist vil være i uoverensstemmelse med Islam.

Heri er der sandelig tegn for folk, som tænker sig om.

(OQM. al-Rum:21)


Dit barns næste time kunne være et kulturelt emne såsom sprog, geografi eller fiqh (islamisk retsvidenskab). I Geografi vil dit barn lære det islamiske atlas at kende. Han/hun vil høre om den islamiske stat – hvordan muslimerne er samlet, som en fast enhed i én stat under én leder. Hvordan dens ressourcer administreres ifølge islam, og hvordan dens indbyggere, om end muslimer eller ikke-muslimer, arbejder sammen under et system. Dit barn vil være stolt over, at være en del af den ledende nation.

I sprogundervisning vil dit barn lære Koranens sprog, ikke fransk eller tysk (disse kan eventuelt studeres på et højere uddannelsesniveau). Dit barn vil ikke være nødsaget til, at gå til arabisk-undervisning ved siden af. Han/hun vil kunne læse og forstå Koranen, samt andre islamiske kilder og bøger på arabisk.

I historieundervisning, vil dit barn få fremvist Islams overdådige historie. Han/hun vil studere de forskellige khulafa og deres bedrifter, de kendte retslærde og den betydning de havde, de opdagelser og opfindelser som muslimerne stod bag, og om dem som bekæmpede Islam og hvordan man håndterede dem, og den positive kulturel og politisk indflydelse Khilafah havde på verden. Dit barn vil være i stand til at vise, hvordan muslimernes bedrifter i den Islamiske stat placerede dem hundrede af år forud for deres samtidige (som stadig levede i ”den mørke middelalder”). De vil kunne gøre rede for kampene mellem Salah-u-deen og korsriderne, og Sahabas (ra) livshistorier på en praktisk og relevant måde.

Dit barn vil få en god og dyb forståelse for fiqh. De vil være istand til at komme med detaljeret beviser for regler i Islam. De vil forstå den respekt og adlydelse, som Allah kræver et barn skal have overfor sine forældre.

Og din Herre har påbudt: Tilbed Ham alene og vis godhed mod forældre“. 

(OQM. al-Israa‘:23)


Frikvarterene vil være en tid, hvor de vil kunne glæde sig over samværet med andre muslimer, der ligesom dem selv besidder en god moral, og hvor samtalerne drejer sig om kendte muslimer: ledere, retslærde, matematikere, fysikere og andre, som er passende eksempler for dem. De vil ikke lære, at bande eller at udføre andre dårlige skikke, men i stedet have den bedste adfærd.

I den større skole – samfundet, vil der også være en konstant undervisning i Islam gennem statens medier. Fjernsyn, Internet, radio og ungdomsblade vil kun give islamiske idéer og værdier. Alle disse tiltag vil sikre og garantere opdragelsen af en mægtig generation, der vil kunne lede Khilafah. Og dit barn vil kunne bidrage til alt dette.

Se også

Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde

Abu Hanifa(rah) havde en stærk holdning om nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde …